۱۳۹۳/۰۷/۰۲

فهرست آدرس فرمانداری ها

 
آدرس زیر پرتال جدید نام زیرپورتال ردیف
bakharz.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری باخرز 1
bajestan.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری بجستان 2
bardaskan.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری بردسکن 3
binalood.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری بینالود
(طرقبه شاندیز)
4
taiebad.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری تایباد 5
torbatjam.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری تربت جام 6
torbatheydarieh.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری تربت حیدریه 7
joghatay.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری جغتای 8
jovein.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری جوین 9
chenaran.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری چناران 10
khalilabad.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری خلیل آباد 11
khaf.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری خواف 12
khooshab.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری خوشاب 13
davarzan.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری داورزن 14
daregaz.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری درگز 15
roshtkhar.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری رشتخوار 16
zaveh.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری زاوه 17
sabzevar.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری سبزوار 18
sarakhs.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری سرخس 19
fariman.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری فریمان 20
firoozeh.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری فیروزه 21
quchan.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری قوچان 22
kashmar.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری کاشمر 23
kalat.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری کلات 24
gonabad.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری گناباد 25
mashhad.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری مشهد 26
mahvelat.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری مه ولات 27
neyshabur.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری نیشابور 28
salehabad.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری صالح آباد 29
sheshtamad.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری ششتمد  30
koohsorkh.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری کوهسرخ 31`
zebarkhan.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری زبرخان 32
golbahar.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری گلبهار 33


منبع : روابط عمومی
۱۳۷۱۹۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


  •  اوقات شرعی
  •  نظرسنجی
  •  آمار سایت