آدرس زیر پرتال جدید نام زیرپورتال ردیف
bakharz.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری باخرز 1
bajestan.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری بجستان 2
bardaskan.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری بردسکن 3
binalood.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری بینالود
(طرقبه شاندیز)
4
taiebad.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری تایباد 5
torbatjam.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری تربت جام 6
torbatheydarieh.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری تربت حیدریه 7
joghatay.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری جغتای 8
jovein.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری جوین 9
chenaran.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری چناران 10
khalilabad.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری خلیل آباد 11
khaf.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری خواف 12
khooshab.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری خوشاب 13
davarzan.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری داورزن 14
daregaz.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری درگز 15
roshtkhar.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری رشتخوار 16
zaveh.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری زاوه 17
sabzevar.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری سبزوار 18
sarakhs.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری سرخس 19
fariman.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری فریمان 20
firoozeh.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری فیروزه 21
quchan.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری قوچان 22
kashmar.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری کاشمر 23
kalat.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری کلات 24
gonabad.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری گناباد 25
mashhad.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری مشهد 26
mahvelat.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری مه ولات 27
neyshabur.khorasan.ir/ زیرپورتال فرمانداری نیشابور 28
salehabad.khorasan.ir زیرپورتال فرمانداری صالح آباد 29

  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
  •  نظرسنجی