عنوان نام دفتر
ردیف عنوان نام دفتر فایل پیوست
۱ دستورالعمل فعالیت و نظارت بر موسسات/شرکت های ارزش گذاری در حوزه دارایی های نامشهود مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۳ آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۴ دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۵ تصویب نامه در خصوص توسعه تولید و کاربرذ نرم افزارهای بومی در مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۶ آیین نامه اجرایی طرح نشانی استاندارد مکانی (GNAF) مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۷ نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۸ قانون جرائم رایانه ای مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۹ قانون تجارت الکترونیکی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۱ دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی دریافت فایل
۱۲ مصوبه کمک های نقدی و غیر نقدی به بازنشستگان و مستمربگیران دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۳ میزان افزایش مستمری بازنشستگان و مشمولان تأمین اجتماعی در سا دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۴ موسسات مجاز برگزار کننده آزمون آی سی دی ال دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۵ تصویب نامه بند ه ماده واحده قانون بودجه 99 دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 99 دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۷ 45892بخشنامه دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۸ قانون اصلاح محاسبات عمومی دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۹ آیین نامه تشکیل بازارچه های مرزی فرمانداری گناباد دریافت فایل
۲۰ بخشنامه گمرکات اجرایی فرمانداری گناباد دریافت فایل
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶